Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu internetowego

www.monitorurzedowy.pl

 Spis treści:

Art. 1 - Definicje

Art. 2 - Zasady funkcjonowania serwisu monitorurzedowy.pl

Art. 3 - Warunki uczestnictwa w serwisie monitorurzedowy.pl

Art. 4 - Odpowiedzialność

Art. 5 - Ochrona danych osobowych

Art. 6 - Reklama

Art. 7 - Polityka cookies

Art. 8 - Postanowienia końcowe 

Art. 1.

Definicje

 1. Portal – AMK Portal  sp. z o.o., biuro: 83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 24/U3, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000230498, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł, wpłaconym w całości.
 2. monitorurzedowy.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy, którego właścicielem i administratorem jest firma AMK Portal  sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, umożliwiający Użytkownikowi przeglądanie ogłoszeń, informacji, zarządzeń, artykułów publikowanych lub przekazanych przez urzędy. Serwis "monitorurzedowy.pl" wpisany jest do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod numerem 1771. Dziennik "monitorurzedowy.pl" ukazuje się codziennie, przez siedem dni w tygodniu. 
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przegląda serwis internetowy monitorurzedowy.pl
 4. Urząd – urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki i marszałkowski lub organy tych jednostek administracji samorządowej lub publicznej;
 5. Właściwy urząd - urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki i marszałkowski, w którego kompetencjach leży załatwienie sprawy
 6. Promocje - forma sprzedaży produktów lub usług oferowanych w serwisie internetowym monitorurzedowy.pl zawierająca zniżki, upusty lub dodatkowe produkty

Art. 2.

Zasady funkcjonowania serwisu monitorurzedowy.pl

 1. Serwis internetowy monitorurzedowy.pl polega również na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania ogłoszeń, informacji, zarządzeń, artykułów ogólnodostępnych, publikowanych i przekazywanych do publikacji przez urzędy serwisowi internetowemu monitorurzedowy.pl, zamieszczonych zgodnie z naturą tego serwisu.
 2. Korzystanie z serwisu monitorurzedowy.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego w całości niniejszego Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z usług serwisu  monitorurzedowy.pl do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Portal oferuje Użytkownikowi wyłącznie usługę przeglądania treści zawartych w serwisie monitorurzedowy.pl
 5. Portal nie działa jako pośrednik, akwizytor i dystrybutor określonych usług i towarów swoich Klientów i/lub Klientów Indywidualnych. Tym samym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość serwisu monitorurzedowy.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, w szczególności nie stanowi ze strony Portalu oferty ani zaproszenia do rokowań.
 6. Użytkownik, zapoznając się z treścią zamieszczonych ogłoszeń, informacji i artykułów w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, chcąc wyjaśnień i uzupełnień powinien kontaktować się z właściwym urzędem.
 7. Portal za zgodą urzędu eksportuje publikowane ogłoszenia na inne portale.
 8. Wszystkie płatności odbywają się on line za pomocą bezpiecznego systemu Przelewy24, a operatorem kart płatniczych jest PayPro SA  Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  Więcej informacji o systemie płatności na https://www.przelewy24.pl/

Art. 3.

Warunki uczestnictwa w serwisie monitorurzedowy.pl

 1. Korzystanie z serwisu monitorurzedowy.pl przeznaczone jest dla każdego Użytkownika poszukującego informacji o urzędach.
 2. Do serwisu monitorurzedowy.pl przystąpić może urząd, który zawrze umowę/zlecenie z administratorem serwisu monitorurzedowy.pl
 3. Niedopuszczalne jest takie działanie Użytkownika, które utrudnia lub destabilizuje lub może utrudniać lub destabilizować, jak też prowadzić do takiego utrudniania lub destabilizacji działania serwisu monitorurzedowy.pl

Art. 4.

Odpowiedzialność

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane do serwisu monitorurzedowy.pl lub publikowane w prasie lub na stronach BIP przez urzędy, komorników, syndyków, przedsiębiorstwa prywatne oraz osoby prywatne;
 2. Portal ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień serwisu monitorurzedowy.pl, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
 3. Portal nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu monitorurzedowy.pl, wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu serwisu, które mogą wpłynąć na prezentację i jakość prezentowanych informacji.
 4. Portal nie jest odpowiedzialny za ewentualne zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu, spowodowane zdarzeniami niezależnymi od Portal, których nie mógł przewidzieć ani im zapobiec (działania siły wyższej).
 5. Portal nie odpowiada również za sposób, jakość, częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także innych serwisów, umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz dostawców Internetu.
 6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam publikowanych w serwisie monitorurzedowy.pl

Art. 5.

Ochrona danych osobowych

Portal nie gromadzi danych o Użytkownikach serwisu monitorurzedowy.pl, w tym danych osobowych i innych prawnie chronionych.

Portal gromadzi adresy e-mailowe przekazane przez Użytkowników poprzez panel Newslettera Monitora.

Art. 6.

Reklama

 1. Portal zamieszcza reklamy na stronach serwisu monitorurzedowy.pl na podstawie zawartej z reklamodawcą umowy.
 2. Portal odmówi zamieszczenia reklamy na stronach serwisu monitor urzędowy.pl, jeśli jej treści będą niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik Newslettera Monitora wyraża zgodę na otrzymywanie mailingu od Portalu w formie informacji o nowościach, usługach, reklamach świadczonych przez serwis monitorurzedowy.pl
 4. Portal zastrzega sobie możliwość zamieszczania pod publikowanymi ogłoszeniami reklam, znaków firmowych (logotypów), nr licencji oraz innych elementów reklamujących Portal lub podmioty stanowiące z nim grupę kapitałową. 

   

  Art.7.

  Polityka Cookies

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   
   
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest AMK Portal Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 24/U3, 83-330 Żukowo.
   
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
   
  a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   
  5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
   
   
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   
  8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

   Art.8.

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych serwisu monitorurzedowy.pl
  2. Portal zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na stronie internetowej serwisu monitorurzedowy.pl.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  Wydanie nr 175/2024 z dnia 23.06.2024 ISSN: 2391 – 6214