Wydanie nr 256/2021 z dnia 2021-09-13 ISSN: 2391 – 6214

OGŁOSZENIE

wróć do wyników wyszukiwania

2021-09-13

Lokalizacja Obrowo (woj. KUJAWSKO-POMORSKIE)

Obrowo, 13 września 2021 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Obrowo


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały nr XXIV/153/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 02czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo wraz z

prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 września 2021 r. do 21 października 2021 r. w siedzibie

Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo (www.bip.obrowo.pl)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01 października 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie

Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Obrowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2021 r.:

• pocztą na adres Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu,

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: obrowo@obrowo.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrowo.


Wójt Gminy Obrowo
numer ogłoszenia: 1570499  I  data wprowadzenia: 2021-09-13  I  wyświetleń: 174  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 307

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 220/2022 z dnia 08.08.2022 ISSN: 2391 – 6214