Certyfikat oparty na rzetelnej weryfikacji

2018-08-30Informacja prasowa 23 sierpnia 2018 r.


Certyfikat oparty na rzetelnej weryfikacji 


Czym certyfikat jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” różni się od innych? Jest oparty na rzetelnej, dogłębnej weryfikacji. Istotną rolę pełni spotkanie w siedzibie firmy, które pozwala audytorowi zarówno na zapoznanie się z wymaganymi dokumentami, jak i rozmowę z pracownikami czy przedstawicielami związków zawodowych. Dzięki temu oceniane są sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.


Od I do XXI edycji Programu

W 1998 roku w Warszawie zostaje oddana do użytku stacja metra Centrum, Robert Maćkowiak zostaje wicemistrzem Europy w biegu na 400 m, a Sejm uchwala ustawę o nowym podziale Polski na 16 województw. W tym samym czasie pierwsze firmy zdobywają tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”. To już 20 lat! Od tego czasu do Programu napłynęło 10 976 zgłoszeń, przyznano 9 728 Certyfikatów i 1,1 ton statuetek. Przez 20 lat tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” wzmacniał wizerunek polskich przedsiębiorstw. 


II etap

Trwa II etap Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. Etap niezwykle istotny, ponieważ pozwala organizatorom programu naprawdę dobrze poznać uczestniczące w Programie firmy. W przedsiębiorstwach, które pomyślnie przeszły weryfikację w pierwszym etapie przeprowadzany jest audyt, którego celem jest sprawdzenie informacji podanych w ankietach. Ich rzetelne i skrupulatne wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do programu. Akredytowani przez Komisję Ogólnopolską audytorzy podróżują po całej Polsce, aby dotrzeć do każdej z firm. Sporządzone przez nich szczegółowe raporty ze spotkań są podstawą nominacji do przyznania certyfikatu i nagrody głównej. Ostateczna decyzja należy do Kapituły Programu. Nie jest to decyzja łatwa, dlatego podjęto wszelkie starania, aby stworzyć przejrzysty proces weryfikacji, dokładnie udokumentowany oraz określony jawnymi regułami. Najwięcej firm w tegorocznej edycji pochodzi z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego. Wyniki programu zostaną przedstawione już w listopadzie, podczas uroczystej gali z udziałem uczestników programu, mediów, przedstawicieli centralnych władz państwowych, organizacji gospodarczych, parlamentarzystów, korpusu dyplomatycznego i innych zaproszonych gości. 


Korzyści

Legitymowanie się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” przekłada się na odbiór firmy przez otoczenie biznesowe. Jest to też rodzaj zobowiązania, które motywuje do dalszej pracy i zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań ulepszających działanie firmy. Dla Laureatów programu logo Programu staje się nieodłącznym elementem działań wizerunkowych, promocyjnych i marketingowych. Stanowi komunikat skierowany do pracowników, kontrahentów, klientów i wszystkich zainteresowanych, że przedsiębiorstwo kieruje się zasadami etyki biznesu. 


„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest tam, gdzie mówi się

o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Jednocześnie „Przedsiębiorstwo Fair Play" realizuje niezmienną od 20 lat misję, jaką jest, poza promowaniem zachowań etycznych, promocja samych Laureatów. W tym roku Program objął swoim patronatem Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – wydarzenie, które ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat Zrównoważonego Rozwoju m.in. poprzez promocję Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Globalnych Celów. Prezes Programu Anna Szcześniak wygłosiła również prelekcję podczas Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności” w Warszawie – prestiżowej konferencji poświęconej tematyce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

W czerwcu w biurze Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” ruszyły prace nad wyjątkowym opracowaniem. W ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”, realizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym powstaje publikacja poświęcona polskim przedsiębiorcom – przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Publikacja zawierać będzie przykłady działalności prospołecznej przedsiębiorstw mających istotny wkład w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej. Znaczna część publikacji poświęcona będzie Przedsiębiorstwom Fair Play, gdzie ich historia, polityka i osiągnięcia opisane zostaną w formie studium przypadków. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.


„Przedsiębiorstwo Fair Play” to firma przestrzegająca przepisów prawa oraz przyjętych norm społecznych, uczciwie wywiązująca się z podjętych zobowiązań, wykazująca szacunek wobec partnerów biznesowych, stosująca zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości informacji, biorąca odpowiedzialność za pracowników, środowisko naturalne i społeczność lokalną. Takie wartości promuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – niezależny instytut badawczy, który we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą organizuje Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Wydanie nr 225/2020 z dnia 12.08.2020 ISSN: 2391 – 6214