Wydanie nr 17/2022 z dnia 2022-01-17 ISSN: 2391 – 6214

OGŁOSZENIE

wróć do wyników wyszukiwania

2022-01-17

Lokalizacja Sztum (woj. POMORSKIE)


O G Ł O S Z E N I E 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego przeznaczenia do sprzedaży

nieruchomości stanowiących własność Gminy Sztum.


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1899) Burmistrza Miasta i Gminy Sztum informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców, w drodze pierwszeństwa w nabyciu, poniższe nieruchomości.


Opis i położenie nieruchomości:

1. ul. Reja 6/10, Sztum

Lokal mieszkalny nr 10 o pow. 33,50 m2, mieszczący się w budynku nr 6 przy ul. Reja wraz z udziałem 0,05 części w prawie własności działki nr 406/1 o pow. 0,0325 ha.    

Nr gruntowej księgi wieczystej GD2I/00016011/7.

Wartość nieruchomości – wynosi 80 200 zł* (w tym wartość udziału do gruntu 1 279 zł).

* Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 


2. ul. Osińskiego 14/1, Sztum

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 62,10 m2, mieszczący się w budynku nr 14 przy ul. Osińskiego wraz z udziałem 0,29 części w prawie własności działki nr 581/2 o pow. 0,0254 ha.    

Nr gruntowej księgi wieczystej GD2I/00000311/5.

Wartość nieruchomości– wynosi 116 230 zł* (w tym wartość udziału do gruntu 6 023 zł)

* Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Cena zbycia: zostanie ustalona, po zastosowaniu bonifikaty, o której mowa w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 73 poz. 1504 z dnia 3 czerwca 2009 r.).

Sposób zbycia: w drodze pierwszeństwa nabycia na rzecz najemcy.

Warunki płatności: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum, BS Sztum nr:

74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Przewidywany termin sprzedaży: w terminie ważności wycen.


Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

Burmistrz Miasta i Gminy

        Leszek Tabor

Sztum, dnia 17.01.2022 r.


Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum 

- zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum (www.bip.sztum.pl)

- zamieszczenie na stronie internetowej Monitora Urzędowego (www.monitorurzedowy.pl)
numer ogłoszenia: 1577084  I  data wprowadzenia: 2022-01-17  I  wyświetleń: 98  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 207

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 148/2022 z dnia 28.05.2022 ISSN: 2391 – 6214