Wydanie nr 29/2019 z dnia 2019-01-29 ISSN: 2391 – 6214

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

wróć do wyników wyszukiwania

2019-01-29

Lokalizacja Brzózka (woj. LUBUSKIE)

Dychów, dnia 29 .01.2019 r.


PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE 

NADLEŚNICTWO BRZÓZKA

Dychów 6a; 66-626 Dychów

Na podstawie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 listopada 2018r 

Zn. spr. ZI.2101.30.2018.MG

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ


1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej) położone w Brzózce 50, obręb 0002, Brzózka, gmina Krosno Odrzańskie, powiat Krosno Odrzańskie składające się z działek:

328 - o powierzchni 0,6707ha (Bi) posiada płaskie ukształtowanie terenu i kształt wielokąta. Jest ogrodzona ogrodzeniem trwałym z siatki plecionej w ramie z kątownika. Teren nieruchomości jest zagospodarowany poprzez zabudowę budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 382,85m2, masztem antenowym i telewizyjnm oraz zbiornik na nieczystości sanitarne. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - działka 259/4. Uzbrojenie terenu; prąd, woda, kanalizacja sanitarna do szczelnego zbiornika, telefon. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Brzózka. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą o nr ZG1K/00026936/0. Dział III i IV wolny od wpisu.

139/5 - o powierzchni 0,5078ha (Br-RV) posiada płaskie ukształtowanie terenu i kształt wielokąta. Jest ogrodzona ogrodzeniem trwałym z siatki plecionej w ramie z kątownika. Teren nieruchomości jest częściowo zagospodarowany przez zabudowę budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 756,00m2, wiatą magazynową o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 278,39m2, plac utwardzony o nawierzchni betonowej, asfaltowej i z trelinki. Uzbrojenie terenu : prąd, woda. Działka posiada dostęp do drogi publicznej  z działek nr 259/4; 259/2; 294/2. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Brzózka. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą o nr ZG1K/00026935/3. Dział III i IV wolny od wpisu. 

Nieruchomości położone są w województwie lubuskim, w granicach administracyjnych wsi Brzózka, 300m od drogi krajowej nr 32 Zielona Góra – granica państwa (Gubinek).


2. Nieruchomości usytuowane są na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie obszar w strefie rozwoju zabudowy (MRU/MNU).

3. Brak obciążeń na nieruchomościach.

4. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

5. Nieruchomości nie są ujęte w rejestrze zabytków. 


CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI:

778 000zł

(słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)


Powyższe nieruchomości zostaną sprzedane na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2129 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40 000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Wadium wniesione w pieniądzu podlega wpłacie na rachunek Nadleśnictwa Brzózka  

PKO BP 29 1020 5402 0000 0702 0115 2719 (decyduje moment wpływu wadium na konto). 

Nadleśnictwo uzna wpłatę, jeżeli będzie ona uwidoczniona na w/w rachunku bankowym w dniu otwarcia ofert tj. 06.03.2019r. do godz. 11.00 z dopiskiem „Na zakup nieruchomości Brzózka 50”. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. 


Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w ustalonym terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 


Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Nadleśnictwa w Dychowie 6a- świetlica

Oferent, który wygra przetarg, dokona zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień ustalonego terminu zawarcia umowy sprzedaży.


Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Brzózka, Dychów 6a, pokój nr 33 lub pod numerem telefonu 68 391 78 74. Osobą do kontaktu ze strony Nadleśnictwa jest Stanisław Kościelniak.


Nadleśniczy Piotr Świder





numer ogłoszenia: 1024829  I  data wprowadzenia: 2019-01-29  I  wyświetleń: 69  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 4097

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 235/2019 z dnia 23.08.2019 ISSN: 2391 – 6214