Wydanie nr 111/2017 z dnia 2017-04-21 ISSN: 2391 – 6214

Zarządzenie Nr 80/VII/2017

wróć do wyników wyszukiwania

2017-04-21

Lokalizacja Zgierz (woj. ŁÓDZKIE)

Zarządzenie Nr 80/VII/2017

Prezydenta Miasta Zgierza

z dnia 21 kwietnia 2017 roku


w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu  oznaczoną numerem ewidencyjnym 97, położoną w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Parzęczewskiej 25A 


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) 


zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, działkę gruntu o powierzchni 5050 m2, oznaczoną numerem ewidencyjnym 97, położoną w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Parzęczewskiej 25A.

2. Działka gruntu, o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi własność Gminy Miasto Zgierz, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1G/00003372/7.

§ 2. Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w §  1 ust. 1 wykorzystywany będzie na prowadzenie całorocznej działalności rekreacyjno - sportowej, w tym prowadzenie strzelnicy sportowej.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21  dni, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza oraz w dzienniku monitorurzędowy.pl

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 80/VII/2017

Prezydenta Miasta Zgierza

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ustalam:

obejmujący niżej opisaną działkę gruntu przeznaczoną do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie całorocznej działalności rekreacyjno-sportowej

Oznaczenie i położenie nieruchomości

Opis przedmiotu dzierżawy

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 97, położona w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Parzęczewskiej 25A, o powierzchni ogólnej 5050 m² wg. wypisu z rejestru gruntów, objęta księgą wieczystą KW Nr LD1G/00003372/7;

w dz. I działki gruntu nr 97, 98/4, 98/2, 98/6, 98/7, 98/5 poł. przy ulicy Parzęczewskiej 25A, działki gruntu nr 99/3, 99/4, 99/5 poł. przy ulicy Jedlickiej 30, działki gruntu nr 99/6, 99/7 poł. przy ulicy Leopolda Staffa 26 i 26A, działka gruntu nr 99/8 poł. przy ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego 29A, o pow. 1,4259 HA, w dz. II jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. IIIw dz. IV brak wpisów.

Przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni 5050 m² w kształcie zbliżonym do prostokąta z przeznaczeniem na prowadzenie całorocznej działalności rekreacyjno-sportowej, w tym prowadzenie strzelnicy sportowej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Opisywana nieruchomość będzie wykorzystywana na prowadzenie całorocznej działalności rekreacyjno-sportowej, w tym prowadzenie strzelnicy sportowej.

  1. Czynsz za przedmiot dzierżawy opisany w tabeli wynosić będzie 1.010,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziesięć 00/100) netto w stosunku miesięcznym plus podatek VAT, co daje kwotę 1.242,30 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dwa 30/100) brutto w stosunku miesięcznym, w tym 23% podatku VAT.
  2. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w pkt 1 płatny jest z góry do 10–go dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy.
  3. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 będzie począwszy od miesiąca marca 2018 roku, corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  4. Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 21 kwietnia 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 3, tel. (42) 714 31 83 lub 714 31 88.
numer ogłoszenia: 455876  I  data wprowadzenia: 2017-04-21  I  wyświetleń: 60  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 36

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 292/2017 z dnia 19.10.2017 ISSN: 2391 – 6214