Wydanie nr 76/2017 z dnia 2017-03-17 ISSN: 2391 – 6214

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

wróć do wyników wyszukiwania

2017-03-17

Lokalizacja Boguszów-Gorce (woj. DOLNOŚLĄSKIE)

BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA – GORC

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sali Nr 101 Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1 


Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Przeznaczenie nieruchomość – lokal mieszkalny.

Ponieważ grunt oddawany jest w użytkowanie wieczyste, dla lokalu mieszkalnego pierwsza wpłata wynosi 20% wylicytowanej ceny gruntu i opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Opłata roczna wynosi 1% wylicytowanej ceny gruntu dla lokalu użytkowego i opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata jeżeli wartość gruntu ulegnie zmianie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 21 kwietnia 2017 r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby w dniu 24 kwietnia 2017 r. środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po dniu 24 kwietnia 2017 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.

II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

  • Okazanie dowodu tożsamości.

  • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

  • Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.) w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 24.04.2017 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 24.04.2017 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

  • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1061 z późn. zm.).

III. Wpłacone wadium podlega:

– zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

– przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

– zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

IV Informacje dodatkowe:

– Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce PLN na rachunek Gminy Miasto Boguszów – Gorce nr: 52 1020 5095 0000 5302 0011 2367 w ciągu miesiąca od daty wygrania przetargu. Nabywca ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

– Lokal, można oglądać w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o przy ul. Gen. K. Świerczewskiego 46, tel. 74-8449-411.

– Nabywca po zawarciu aktu notarialnego zobowiązany będzie do wnoszenia miesięcznych udziałów w kosztach eksploatacyjnych i remontów budynku i jego urządzeń w wysokości ustalonej przez Wspólnotę Mieszkaniową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Burmistrzowi przysługuje prawo unieważnienia, odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.bip.boguszow-gorce.pl i na stronie Urzędu Miasta Boguszów – Gorce www.boguszow-gorce.pl .Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206 lub telefonicznie, Nr 74-8449-311 wew. 74.

 

Boguszów – Gorce 15.03.2017 r.

Sporządziła: AW

Burmistrz Miasta

Boguszowa – Gorc

Waldemar Kujawa
numer ogłoszenia: 434434  I  data wprowadzenia: 2017-03-17  I  wyświetleń: 28  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 30

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 267/2017 z dnia 24.09.2017 ISSN: 2391 – 6214