Wydanie nr 75/2017 z dnia 2017-03-16 ISSN: 2391 – 6214

Zarządzenie nr 23/2017

wróć do wyników wyszukiwania

2017-03-16

Lokalizacja Golub-Dobrzyń (woj. KUJAWSKO-POMORSKIE)

Zarządzenie nr 23/2017

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 06.03.2017r.


w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19 w Golubiu-Dobrzyniu na okres 3 lat.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art.13 ust.1, art.25 ust.1 i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 90/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i opłat za 1 godzinę wynajmowania pomieszczeń na podstawie umów, stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, zarządzam co następuje: 


§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy o powierzchni 79,52m2 w budynku usytuowanym przy ul. Szosa Rypińska 19 w Golubiu-Dobrzyniu na działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 81/3 zapisanej w KW nr TO1G/00015113/1

§ 2. 1.Lokal o którym mowa w § 1 został określony w wykazie, stanowiącym załącznik doniniejszego zarządzenia.

2. Wykaz o którym mowa w ust.1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia i stronie BIP a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 23/2017

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 06.03.2017r.

WYKAZ


Lokal użytkowy w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19 w Golubiu-Dobrzyniu

przeznaczony na wynajem na okres 3 lat.

1.

Oznaczenie przedmiotu najmu

Lokal mieści się w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19, usytuowanym na działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 81/3 zawartej w KW nr TO1G/00015113/1

2.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy o powierzchni 79,52m2

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Pomieszczenie biurowe

4.

Stawka czynszu

Cena wywoławcza czynszu: 21,00+23%VAT=25,83zł za 1m2 pomieszczenia. tj. 25,83 x 79,52m2= 2 054,00zł Pomieszczenia biurowe: cena za 1m2- 21,00+23%VAT  

5.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu

Do dnia 10 każdego miesiąca

6.

Zasady aktualizacji opłat

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i opłat za 1 godzinę wynajmowanych pomieszczeń na podstawie umów, stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

7.

Okres wynajmu

Na okres 3 lat od daty podpisania umowy

 

 

 

Sprawę prowadzi: inspektor Kinga Kaptajn

Zatwierdził: kierownik WGK D.Jarecki
numer ogłoszenia: 433531  I  data wprowadzenia: 2017-03-16  I  wyświetleń: 36  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 28

Kontakt

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 267/2017 z dnia 24.09.2017 ISSN: 2391 – 6214